Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van Het Buytenwold en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande. Het Buytenwold besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website.
Desalniettemin is het mogelijk dat er in zowel de website van Het Buytenwold als de aan deze website gelieerde sites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.
Het Buytenwold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Het Buytenwold aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.
Het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van Het Buytenwold. Lay-out, afbeeldingen, teksten, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door Het Buytenwold. Een schriftelijk verzoek daartoe kunt u richten aan ons via sonja@hetbuytenwold.nl.
Wij hebben bij het gebruik van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk getracht de rechthebbende te achterhalen en het materiaal met diens toestemming te gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website neemt u dan contact op met ons via: sonja@hetbuytenwold.nl.